‘สอศ.-เอกชน’ ผนึกกำลังยกระดับการเรียนอาชีวะเกษตร

‘สอศ.-เอกชน’ ผนึกกำลังยกระดับการเรียนอาชีวะเกษตร

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการ ศธ. กล่าวตอนหนึ่งในการเป็นประธานพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการดำเนินโครงการสะเต็มศึกษาสู่โลกอาชีพ และส่งมอบโมเดลการศึกษาและคุรุภัณฑ์ด้านเกษตรอัจฉริยะ โดยมีบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO STEM-ED), กลุ่มมิตรผล และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ที่ทุ่มงบกว่า 12 ล้านบาทในการพัฒนาปั้นโมเดลการศึกษาด้านเกษตรอัจฉริยะ ว่า ศธ.ตระหนักดีว่าการเกษตรสมัยใหม่ คืออนาคตของประเทศ

ดังนั้นเราจึงสนับสนุนการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ ความสามารถที่เท่ากันการเปลี่ยนแปลงของโลกและเทคโนโลยี เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนี้ เรายังมุ่งส่งเสริมองค์ความรู้ด้าน Smart Agriculture พร้อมยกระดับมาตรฐานบุคลากรด้านการเกษตรตามนโยบายที่ต้องการยกระดับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี เพื่อรองรับการเติบโตของกลุ่มอาชีพอุตสาหกรรม S-Curve ในภาคการเกษตรให้สอดคล้องกับสังคมโลกในศตวรรษที่ 21

คุณหญิงกัลยา กล่าวต่อว่า การผนึกกำลังครั้งล่าสุดกับภาครัฐและภาคเอกชนในการส่งเสริมทักษะอาชีพสาขาการเกษตร ถือเป็นหมุดหมายสำคัญอีกก้าวหนึ่งของโครงการเพื่อปั้นเกษตรกรนักพัฒนารุ่นใหม่ในอนาคต ผ่านการต่อยอดองค์ความรู้ Smart Agriculture ให้เป็นโมเดลออกไปในระดับประเทศ และนำไปต่อยอดปฏิบัติได้จริงในพื้นที่

โดยการส่งมอบองค์ความรู้ดังกล่าวจะช่วยเพิ่มศักยภาพเชิงเกษตรกรรมของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ให้ผู้เรียนที่ได้ฟูมฟักและพัฒนาทักษะเกษตรอัจฉริยะขั้นสูง ได้กลับมาพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ดังกล่าว และขยายผลองค์ความรู้สู่ระดับประเทศ

ด้านนายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) กล่าวต่อว่า การส่งเสริมโอกาส พัฒนาศักยภาพการอาชีวศึกษา การฝึกอบรมวิชาชีพระดับฝีมือ เทคนิคและเทคโนโลยี เพื่อยกระดับให้ผู้เรียนอาชีวศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานสากล เป็นภารกิจหลักที่สำคัญของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ในการขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนากำลังอาชีวศึกษา ที่ต้องผลิตผู้เรียนให้มีทักษะ และคุณลักษณะที่พร้อมซึ่งจะตอบสนองต่อความต้องการในการผนึกกำลังของภาคส่วนต่าง ๆ ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่

‘สอศ.-เอกชน’ ผนึกกำลังยกระดับการเรียนอาชีวะเกษตร

ดังนั้น การผสมผสานนวัตกรรมเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะมุ่งเน้นสู่การเกษตรแบบการเพิ่มมูลค่าและความยั่งยืนด้วยการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตอบโจทย์ทั้งในภาคการผลิตเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการที่เพิ่มขึ้น และสอดรับกับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

“ความร่วมมือครั้งนี้ หน่วยงานและภาคีเครือข่ายภายใต้ความร่วมมือที่มอบนวัตกรรมเพื่อการเกษตร แก่วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมชั้นสูงขอนแก่น เพื่อเป็นโมเดลนำร่องสู่การสร้างเกษตรกรนักพัฒนายุคใหม่ เป็นการต่อยอดองค์ความรู้ซึ่งเป็นนวัตกรรม และต่อยอดการสร้างกระบวนการคิดนวัตกรรม จึงเป็นโอกาสที่ดีในการพัฒนาศักยภาพให้กับครู บุคลากร และผู้เรียน ที่จะยกระดับการเรียนรู้ เพิ่มสมรรถนะ ขีดความสามารถ พัฒนาอาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศ สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ศึกษาวิธีการนำเทคโนโลยีมาใช้แก้ปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับเกษตรกรมากขึ้น” นายสุเทพ กล่าว

นายชาทิตย์ ห้วยหงษ์ทอง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด กล่าวว่า ในการขับเคลื่อนโมเดลระบบการศึกษา ได้เกิดจากการวางรากฐานสะเต็มศึกษา ภายใต้โครงการ “Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” ซึ่งเป็นความร่วมมือกับพันธมิตรภาครัฐและเอกชน โดยเน้นพัฒนาทักษะครูให้มีการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ปรับหลักสูตรทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนไปของโลก ตลอดจนจัดหาสื่อการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะ

ล่าสุดเชฟรอนได้สนับสนุนนวัตกรรมโดรนการเกษตรอัจฉริยะ พัฒนาโดย “เจ้าเอี้ยง โดรนเกษตร” ที่เกิดจากความร่วมมือของ บริษัท ไทย แอดวานซ์ อินโนเวชั่น จำกัด และบริษัท วรุณา (ประเทศไทย) จำกัด (Varuna) ในเครือเออาร์วี (บริษัทย่อยของ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด มหาชน) ได้ร่วมมือกัน มาใช้เป็นเครื่องมือส่งเสริมทักษะการนำเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรไทย

นอกจากนี้ผู้เรียนยังได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติจริงในไร่ของมิตรผล เพื่อเรียนรู้การทำไร่แบบโมเดิร์นฟาร์ม (ModernFarm) ในพื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อทำความเข้าใจกระบวนการทำงานภาคเกษตรอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ unithom.com

UFA Slot

Releated