วิทยาลัยนานาชาติ มธบ.

วิทยาลัยนานาชาติ มธบ.ชูจุดแข็งหลักสูตรจีนธุรกิจ รองรับนักลงทุน

อาจารย์จุฑามาศ ลิมศุภนาค หัวหน้าหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ มธบ. ได้เปิดเผยว่า ในโลกของการทำงาน ภาษาถือเป็นหัวใจสำคัญในการนำพาให้ประสบความสำเร็จในสายงานอาชีพ

ซึ่งในปัจจุบันการใช้ภาษาจีนมีอัตราเติบโตมากขึ้น เนื่องจากเศรษฐกิจจีนเติบโตอย่างก้าวกระโดด และขยายไปทั่วทุกมุมโลก ทำให้ภาคธุรกิจต้องการแรงงานที่มีทักษะทางด้านภาษาจีนมากขึ้นด้วย ดังนั้น การมีทักษะด้านภาษาจีนจึงเพิ่มโอกาสในการทำงาน และได้เปรียบในการทำธุรกิจ รวมถึงการเพิ่มความเป็นมืออาชีพอีกด้วย หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ มธบ.ได้เล็งเห็นความสำคัญของการผลิตบุคลากรให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน

ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนจึงออกแบบให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจ โดยให้ความสำคัญกับการเรียนภาษาจีน พร้อมกับบูรณาการความรู้เฉพาะทางในสาขาอาชีพต่างๆ ที่นักศึกษาจะได้นำเป็นความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพตามความต้องการภายหลังจบการศึกษา ไม่ว่าจะเป็น ภาษาจีนเพื่อธุรกิจสายการบิน ภาษาจีนเพื่อการค้าระหว่างประเทศ ภาษาจีนเพื่อการค้าออนไลน์ ภาษาจีนด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว ฯลฯ ดังนั้น บัณฑิตที่จบออกไปจึงสามารถทำงานได้หลากหลายอาชีพ

วิทยาลัยนานาชาติ มธบ.

“หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ มธบ.เปิดมานานกว่า 36 ปี เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกในไทยที่เปิดสอนในสาขานี้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีนักศึกษาจีนกว่า 3,000 คน ซึ่งนักศึกษาจะได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมทางภาษากับเจ้าของภาษาโดยตรง ได้เรียนรู้การปรับตัวในการอยู่ร่วมกัน การทำงานร่วมกันในวัฒนธรรมที่แตกต่าง อีกทั้ง ในทุกปีนักศึกษายังมีโอกาสได้รับทุนการศึกษาไปเรียนคอร์สระยะสั้นในช่วงซัมเมอร์ที่มหาวิทยาลัยจีน ขณะเดียวกันยังมีทุนเรียนต่อปริญญาโทที่จีนกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยจีนของ มธบ.อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน มหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง และยังมีสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล ซึ่งให้ทุนปีหนึ่งๆ กว่า 20 ทุน ที่สำคัญนักศึกษาที่จบจากหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ ส่วนใหญ่บริษัทที่เป็นพันธมิตรจะรับเข้าทำงานทันที ซึ่งในหลักสูตรนี้ น้องๆ ที่ไม่มีพื้นฐานทางภาษาจีนก็สามารถเรียนได้ เพราะก่อนเปิดเทอมจะมีการปรับระดับภาษาจีนให้มีพื้นฐานก่อน และพอเปิดเรียนแล้ว จะจับคู่บัดดี้ที่เป็นนักศึกษาจีนให้ เพื่อให้ฝึกสื่อสารกับเจ้าของภาษาอยู่ตลอดเวลา นักศึกษาจะได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ล้อมรอบไปด้วยเพื่อนคนจีน จะทำให้คุ้นเคยกับเจ้าของภาษา กล้าที่จะสื่อสาร ทำให้สื่อสารภาษาจีนได้เร็วขึ้น” อาจารย์จุฑามาศกล่าว

จุฑามาศกล่าวอีกว่า นอกจากนี้ หลักสูตรยังมีคลินิกภาษาจีนไว้คอยสนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาจีนของนักศึกษา

โดยนักศึกษาสามารถเข้าไปฝึกฝนทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน หรือติวเพิ่มเติมในส่วนที่เรียนไม่ทัน หรือไม่เข้าใจได้ตลอด รวมถึงหลักสูตรยังสนับสนุนให้นักศึกษาในชั้นปีที่สูงขึ้นมีประสบการณ์การทำงานในด้านภาษา เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ทักษะจากการทำงานจริง ทั้งผ่านการฝึกงาน และการทำงาน Part Time ในสถานประกอบการต่างๆ เช่น การรับงานแปล พนักงานขายสินค้าให้ชาวจีน การเป็นล่ามฝึกหัด ซึ่งจะมีบริษัทติดต่อเข้ามาอยู่ตลอดเวลา โดยทางหลักสูตรได้ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์จริงอีกด้วย

ที่ผ่านมา Feedback และเสียงตอบรับจากผู้ประกอบการดีมาก ทั้งยังแสดงความจำนงให้ส่งนักศึกษาไปทำงาน และฝึกงานอยู่อย่างต่อเนื่อง ยิ่งไปกว่านั้น การเปิดโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ (EEC) ถือเป็นอีกปัจจัยที่สำคัญ ซึ่งนักลงทุนจีนที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยเยอะมากขึ้น ยิ่งต้องการแรงงานที่ใช้ภาษาไทย และภาษาจีนอีกด้วย

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ unithom.com

แทงบอล

Releated